Posted: Jun 09, 2010 2:50 pm
by nac
natselrox wrote:Singur-Nandigram-er por CPM ke communist bola jay kina sondeho. Buddha Bhattacharya ta kemon meda mara Rome r raja Nero-r moto korchhe. Ar Mamata-r to mathay chhit. Sotyi kanna pay!

Amar mote ota typical communist behavior. Ora je sheshkale Momotar kothata mene nilo, shetai ashchorjer byapar.

natselrox wrote:Ami Kolkatay. Slovenia ta ei worldcup related ekta game cholchhe ei forum-e, tar jonyo. Apni-o ki kolkata?

Yep, Kolkata. :grin: